x

DAROVACÍ PODMÍNKY

 

 

1. Vymezení pojmů

Podmínky. „Podmínkami“ se dále rozumí tyto darovací podmínky.

Nadační fond. „Nadačním fondem“ se dále rozumí KŘÍDLENÍ nadační fond, IČ: 03488462, se sídlem Sadová 1728/17, 702 00 Ostrava, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka N1170.

Dárce. „Dárcem“ se dále rozumí fyzická nebo právnická osoba, poskytující Dar Nadačnímu fondu.

  1.  „Darem“ se dále rozumí dar, poskytnutý Dárcem Nadačnímu fondu.
  2.  „Projektem“ se rozumí konkrétní projekt, na který mají být dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu v souladu s jeho statutem poskytovány nadační příspěvky.

 

2. Základní ustanovení

Tyto darovací podmínky platí pro poskytování Darů Nadačnímu fondu.

Poskytnutím Daru Nadačnímu fondu Dárce vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

 

3. Poskytnutí daru

Dárce je oprávněn poskytovat Nadačnímu fondu Dar dle těchto Podmínek bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím platebního systému GoPay. Tímto není dotčena možnost uzavření samostatné darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem.

Bezhotovostním převodem mohou být poskytovány Dary v libovolné výši. Bezhotovostním převodem jsou Dary poskytovány na bankovní účet Nadačního fondu 2400680446/2010,Fio Banka Ostrava. Variabilním symbolem platby je číslo uvedeno u projektu zveřejněného na webových stránkách www.kridleni.cz v sekci projekty. Pokud není variabilní symbol vyplněn, bude dar použit na jeden z projektů dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu. Dar může být poskytnut v libovolné výši dle přání dárce.

V případě platby prostřednictvím platebního systému GoPay Dárce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku.

Nedohodne-li se Dárce s Nadačním fondem jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem odeslání platby Dárcem.

Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s poskytnutím Daru, např. náklady na internetové připojení, bankovní poplatky apod. si hradí Dárce sám.

V případě zájmu o vydání potvrzení o přijetí daru nebo o vyhotovení samostatné smlouvy o poskytnutí daru pro daňové účely, zkontaktuje dárce Nadační fond emailem na adrese info@kridleni.cz. Nadační fond je povinen mu bez zbytečného odkladu poslat návrh darovací smlouvy emailem, po odsouhlasení tohoto návrhu je mu pak tato smlouva zaslána poštou nebo předána osobně dle domluvy.

 

4. Použití Daru

Nadační fond je povinen s Darem naložit v souladu se svojí nadační listinou, se stanovami Nadačního fondu a s rozhodnutím správní rady Nadačního fondu.

V případě obdržení Daru na konkrétní Projekt je Nadační fond povinen poskytnutý Dar využít výhradně na tento Projekt. V případě, že na určitý Projekt bude vybrána částka převyšující jeho rozpočet, je v pravomocích správní rady Nadačního fondu rozhodnout, jak bude s darem dále naloženo.

Správní rada Nadačního fondu je oprávněna ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Daru rozhodnout o odmítnutí Daru, a to i bez uvedení důvodu,. Nadační fond je v takovém případě oprávněn od uzavřené darovací smlouvy odstoupit, s účinky ex tunc; k odstoupení dojde buď jeho doručením Dárci, nebo dnem jeho uveřejnění na webových stránkách www.kridleni.cz. Poskytnutý Dar je Nadační fond v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu ode dne odstoupení vrátit zpět na bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky poukázány. Dárce nemá nárok na úroky z částky přirostlé v období od poskytnutí Daru do jeho vrácení.

 

5. Ochrana osobních údajů

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Nadační fond shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, a to za účelem jejich interní potřeby Nadačního fondu, za účelem zpracování výročních zpráv, vedení statistik apod.

Souhlas dle tohoto článku je udělován na dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí Daru Dárcem.

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby byl jako Dárce uváděn ve výroční zprávě Nadačního fondu.

 

6. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Veškeré spory, vyplývající z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv uzavřených dle těchto Podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na www.kridleni.cz dnem 22. 11. 2017.


KŘÍDLENÍ nadační fond