x

PODMÍNKY PODPORY

Nadační fond nabízí spolupráci aktivním neziskovým organizacím s působností v moravskoslezském kraji, kterým chce být partnerem při formulaci záměrů projektu a priorit. Podporuje projekty akutní potřeby zejména pro uživatele služeb a klienty, které nemusejí anebo právě nemohou zapadat do běžných grantových schémat. Podílíme se jak na tvorbě fundraisingového plánu projektu, jeho kampani a následně na získávánífinancí prostřednictvím našeho portálu tzv. crowdfunding.

INFO PRO DÁRCE

Děkujeme, že uvažujete o dárcovství prostřednictvím a ve spolupráci s KŘÍDLENÍ nadačním fondem. Darovat můžete libovolnou částku nebo také jiné cenné věci. Oslovil Vás některý z uveřejněných projektů nebo činnost neziskové organizace? Podpořit projekt můžete právě prostřednictvím našeho portálu přes platební bránu gopay a nebo převodem libovolné částky na transparentní účet u FIO banky 2400680446/2010 s variabilním symbolem projektu.

Nemůžete si vybrat? Nechcete se rozhodovat sami? Chcete přenechat

přerozdělení na KŘÍDLENÍ nadačním fondu?

Přispět můžete na „křídlení“ prostřednictvím našeho portálu platbou kartou nebo přímo převodem z účtu na transparentní účet u FIO banky 2400680446/2010 nadačního fondu. Správní rada pak dle svého uvážení, po zhodnocení všech skutečností a okolností, které považuje za podstatné v případě veřejnou sbírkou nebo přímým darem získaných financí rozhodne o podpoře projektů zejména tak, aby podpořila projekty, které:

  •  mají časovou naléhavost a termín realizace
  •  existuje urgentnost pro uživatele a klienty
  •  dávají šanci na dofinancování a realizaci projektu
  •  významným způsobem motivují organizaci a podporují její fundraising
  •  podporují dobrovolnictví a networking
  •  posilují lidský potenciál uvnitř organizací a vzdělávají
  •  jsou celospolečensky přínosné
  •  jsou výjimečné v regionálním měřítku

Poskytnutí daru není zákonem stanovená povinnost. Nadační dary poskytují ti, kteří tak činí ze své vůle. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 227/1997 je nadačním darem vše, co je poskytnuto třetí osobou nadačnímu fondu k dosahování účelu, pro které byl nadační fond založen.

Vážíme si jakékoliv podpory a Vaší důvěry!

Na požádání Vám rádi vystavíme na Váš dar darovací smlouvu a certifikát. Nejde pouze o finance, ale také přístup k dárcovství. Můžete s námi vše probrat, Vaše dary zkonzultovat, a pokud budete chtít, pak se dozvědět mnohem více, než se vejde na tyto stánky a do vět i slov!

Kontakty naleznete zde.

INFO PRO ORGANIZACE

Prostředky nadačního fondu lze použít pouze v souladu s účelem nadačního fondu viz stanovy. Nadační příspěvek je poskytován třetím osobám zpravidla ve formě peněžitého plnění a to na základě písemné žádosti, jejíž forma je stanovena nadačním fondem. Náležitosti této žádosti schvaluje správní rada.

O použití prostředků z KŘÍDLENÍ nadačního fondu rozhoduje:

  • Dárce přímo projevem své vůle na projekty splňující kritéria správní rady a doporučení poradců a dobrovolníků z projektového týmu umístěných na tomto portálu. Dárce přímo finančně podpoří projekt identifikovaný variabilním symbolem dvěma způsoby: platbou kartami přes platební bránu Gopay nebo převodem na transparentní účet.
  • Správní rada dle svého uvážení, po zhodnocení všech skutečností a okolností, které považuje za podstatné v případě financí shromážděných veřejnou sbírkou nebo přímým darem pro KŘÍDLENÍ nadační fond na transparentní účet u FIO banky 2400680446/2010. Na poskytnutí příspěvku nadačním fondem není právní nárok. Osoba nebo organizace, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna tento příspěvek použít v souladu s účelem a s podmínkami stanovenými v zakládací listině a v rozhodnutí správní rady o udělení příspěvku a toto použití je na požádání správní rady povinna spolehlivě prokázat a doložit. Nadační fond zpracovává o své činnosti výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. června následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva se zveřejní založením do sbírky listin u rejstříkového soudu do 30 dnů po schválení správní radou, nejpozději však do konce následujícího účetního období. 


KŘÍDLENÍ nadační fond