x

Statut KŘÍDLENÍ nadačního fondu

Čl. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Název nadačního fondu

Název nadačního fondu: KŘÍDLENÍ nadační fond

 1. Sídlo nadačního fondu

Sídlo nadačního fondu:Sadová 17287/17, 702 00  Moravská Ostrava

 1. Zřízení nadačního fondu

Nadační fond byl zřízen zakladatelskou listinou ze dne 7. 10. 2014.

Zřizovatelem je Ing. Lucie Houthoofdtová, narozena XXX, trvale bytem XXX.

 1. Vznik nadačního fondu

Nadační fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem V Ostravě, dne 21. 10. 2014.

 1. Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je podpora neziskového sektoru, zejména:  

 • vytváření platformy pro systémové hledání zdrojů (dále jen fundraising), zejména pro organizace s tělesně i duševně postiženými klienty, pro lidi s nejrůznějším handicapem, seniory, sociálně ohrožené občany, děti, mládež a studenty, také pro organizace věnující se ochraně a péči o zvířata, ochraně přírody a ochraně životního prostředí
 • pořádání akcí na podporu těchto neziskových subjektů a pro charitativní účely
 • vytváření konkrétních příležitostí pro uplatňování společenské odpovědnosti firem a jednotlivců
 • podpora vzdělávání, vzdělávání v oblasti fundraisingu a pro charitativní účely
 • vydávání tiskovin pro fundraising a charitativní účely
 • hledání nových mechanismů podpory neziskového sektoru a vytváření dlouhodobých forem spolupráce firem i jednotlivců s neziskovým sektorem
 • vytváření komunikační platformy pro probuzení filantropického potenciálu a propojování společensky odpovědných subjektů i jednotlivců s neziskovým sektorem motivování a zvyšování angažovanosti firem i jednotlivců pro rozvoj občanské společnosti

     6. Majetek nadačního fondu

Majetek nadačního fondu ke dni zápisu činil 5.000,- Kč a byl tvořen majetkovým vkladem zřizovatele. Majetek nadačního fondu může být tvořen peněžitými prostředky, cennými papíry, nemovitými i movitými věcmi, jako i jinými majetkovými právy a majetkovými hodnotami, na nichž neváznou zástavní práva. Majetek nadačního fondu lze použít výhradně pro poskytování nadačních příspěvků v souladu s tímto statutem a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.

 1. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Prostředky nadačního fondu lze použít pouze v souladu s účelem nadačního fondu dle článku 1.5. tohoto statutu. Nadační příspěvek je poskytován třetím osobám zpravidla ve formě peněžitého plnění, je-li však vhodnější vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, může být nadační příspěvek poskytnut ve formě jiného plnění. Nadační příspěvek je poskytován na základě písemné žádosti, jejíž forma je stanovena nadačním fondem. Náležitosti této žádosti schvaluje správní rada. Správní rada může rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku osobě, jejíž postavení a/nebo činnost je v souladu s účelem nadačního fondu dle článku 1.5. tohoto statutu i bez podání žádosti. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, jejíž postavení a/nebo činnost je v souladu s účelem nadačního fondu dle článku 1. 5. tohoto statutu. O použití prostředků z nadačního fondu rozhoduje:

 • dárce přímo projevem své vůle,
 • správní rada dle svého uvážení, po zhodnocení všech skutečností a okolností, které považuje za podstatné.

Na poskytnutí příspěvku nadačním fondem není právní nárok. Osoba nebo organizace, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna tento příspěvek použít v souladu s účelem a s podmínkami stanovenými v zakládací listině a v rozhodnutí správní rady o udělení příspěvku a toto použití je na požádání správní rady povinna spolehlivě prokázat a doložit. Nadační fond zpracovává o své činnosti výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. června následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva se zveřejní založením do sbírky listin u rejstříkového soudu do 30 dnů po schválení správní radou, nejpozději však do konce následujícího účetního období. Výroční zpráva bude současně zveřejněna na webových stránkách nadačního fondu.

Čl. 2. SPRÁVNÍ RADA

 1. Postavení správní rady

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu a řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu způsobem uvedeným v článku 2.7. tohoto statutu.

 1. Působnost správní rady

Do výlučné působnosti správní rady náleží zejména:

 • Rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků
 • Vydávat statut a rozhodovat o jeho změnách
 • Schvalovat rozpočet a jeho změny
 • Schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý kalendářní rok
 • Rozhodnout po předchozím vyjádření revizora o změně právní formy nadačního fondu na nadaci. Rozhodnutí vyžaduje formu veřejné listiny.
 • Volit členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání členů správní rady, revizora, přestanou-li splňovat podmínky členství nebo funkce
 • Stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora

     3. Složení správní rady

Správní rada má tři členy: předsedu správní rady a dva členy správní rady. První členové správní rady jsou jmenováni zakladatelem. Další členy správní rady volí správní rada na návrh zakladatele. Opětovná volba člena správní rady za člena správní rady je možná. Správní rada volí ze svých členů a odvolává předsedu správní rady.

 1. Funkční období členů správní rady

První funkční období člena správní rady činí tři (3) roky.  Další funkční období jednotlivých členů správní rady činí tři (3) roky. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním nebo odstoupením. Správní rada odvolá člena správní rady z důvodů stanovených zákonem nebo tehdy, poškozuje-li prokazatelně a závažným způsobem dobré jméno nadačního fondu nebo se opakovaně bez uvedení důvodů neúčastní po dobu delší jednoho roku činnosti správní rady. O odvolání rozhodne správní rada do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozví, nejpozději však do šesti měsíců poté, kdy tento důvod nastal. Po uplynutí stanovené lhůty může o odvolání člena správní rady rozhodnout soud. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně správní radě nadačního fondu. Výkon funkce člena správní rady končí posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení o odstoupení doručeno správní radě. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvedené místo nového člena. Jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.

 1. Jednání a rozhodování správní rady

Předseda správní rady svolává zasedání správní rady nejméně 2x ročně a řídí ho. Předseda správní rady je povinen svolat správní radu vždy, pokud o to požádají nejméně dva členové správní rady nebo revizor. Zakladatel má právo účastnit se jednání správní rady. Požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Správní rada je usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí rozhodnutí správní rady není vyžadován souhlas všech členů správní rady, správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů se souhlasem zakladatele o změně názvu nadačního fondu a o zrušení nadačního fondu. Jednání správní rady se lze účastnit za pomoci telekomunikačních prostředků, je-li při takovém způsobu účasti zajištěno, že člen správní rady může sledovat jednání tak, aby se mohl podílet na rozhodování s potřebnou znalostí tématu. Správní rada může přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam (mimo zasedání správní rady). Návrh věci k rozhodnutí "per rollam" zašle předseda správní rady ostatním členům správní rady. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je nadačnímu fondu doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu potřebné většiny členů správní rady. Rozhodnutí přijaté "per rollam" podepisuje předseda správní rady. Návrhy věci k rozhodnutí a stanoviska členů správní rady se doručují písemně poštou nebo emailem na aktuální emailové adresy členů správní rady. Na nejbližším zasedání správní rady informuje její předseda o rozhodnutích přijatých "per rollam" od posledního zasedání správní rady. Usnesení přijaté "per rollam" se může stát na návrh nejméně dvou členů správní rady předmětem nového projednání na nejbližším zasedání správní rady s výjimkou rozhodnutí, kterými byla založena práva nebo povinnosti třetích osob.

 1. Povinnosti členů správní rady

Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s řádnou péčí. Pokud správní rada nerozhodne jinak, vykonávají členové správní rady svoji funkci bez nároku na odměnu. Členové správní rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo nadačnímu fondu způsobit škodu nebo jinou újmu.

 1. Způsob jednání jménem nadačního fondu

Jménem nadačního fondu jedná buď předseda správní rady samostatně, nebo dva členové správní rady společně. Podepisování se za nadační fond děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda nebo dva členové správní rady.

Čl. 3. REVIZOR

 1. Působnost revizora

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizor kontroluje plnění podmínek stanovených zakládající listinou, přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, upozorňuje správní radu na nedostatky, jednou ročně podává zprávu o hospodaření nadačního fondu, která je součástí výroční zprávy. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

 1. Funkční období revizora

První funkční období revizora činí tři (3) roky.  Další funkční období revizora činí tři (3) roky. Opětovná volba revizora do funkce revizora je možná. První revizor je jmenován zakladatelem. Další revizor je volen správní radou na návrh zakladatele. Revizora odvolává správní rada. Funkce revizora zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním nebo odstoupením. Revizor může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně správní radě nadačního fondu. Výkon funkce revizora končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení o odstoupení doručeno správní radě.

 1. Povinnosti revizora

Revizor je povinen vykonávat svou působnost s řádnou péčí. Pokud správní rada nerozhodne jinak, vykonává revizor svoji funkci bez nároku na odměnu. Revizor je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo nadačnímu fondu způsobit škodu nebo jinou újmu.

 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Nadační fond zpracovává o své činnosti výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. června následujícího kalendářního roku. Povinnost zajistit vypracování výroční zprávy má správní rada.

Výroční zpráva obsahuje:

 • Přehled majetku nadačního fondu
 • Přehled závazků nadačního fondu
 • Přehled o použití majetku nadačního fondu
 • Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce
 • Zhodnocení činnosti fondu za dané období
 • Přílohou výroční zprávy je roční účetní závěrka
 • Výroční zpráva se zveřejní založením do sbírky listin u rejstříkového soudu do 30 dnů po schválení správní radou, nejpozději však do konce následujícího účetního období.

Výroční zpráva bude současně zveřejněna na webových stránkách nadačního fondu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho vydání správní radou. Nadační fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut. Každý je oprávněn do tohoto statutu nahlédnout a pořizovat si z něj výpisy nebo opisy.

V Ostravě dne 10. listopadu 2014

……………………………………….

Ing. Lucie Houthoofdtová

předsedkyně správní rady

……………………………………….

Ing. Jiří Bílý

člen správní rady

.……………………………………….

Ing. Zuzana Grimmová

člen správní rady


KŘÍDLENÍ nadační fond